gerbИнформируем Вас о том, что в связи с осуществлением переноса информации с сайта afn.kz на интернет-ресурс Национального Банка (nationalbank.kz), с 22 апреля 2016 года все запросы с сайта afn.kz будут перенаправляться на интернет-ресурс Национального Банка (nationalbank.kz).

Вся информация с интернет ресурса afn.kz перенесена на интернет-ресурс НБРК nationalbank.kz в разделы " Финансовый надзор", " Примененные меры воздействия и санкции" и " Архив". Сейчас Вы будете перенаправлены на интернет-ресурс НБРК http://nationalbank.kz

Please be advised, that since the information has been moved from the afn.kz website to the National Bank URL (nationalbank.kz), effective April 22, 2016, all requests to the afn.kz website will be forwarded to the National Bank URL (nationalbank.kz).

All information from afn.kz website has been moved to the National Bank of Kazakhstan website nationalbank.kz, and put in sections " Financial supervision ", " The applied measures of influence and the sanction " and" Archive ". Now you will be redirected to the National Bank of Kazakhstan website http://nationalbank.kz

Ақпаратты afn.kz сайтынан Ұлттық Банктің интернет-ресурсына (nationalbank.kz) көшіруді жүзеге асыруға байланысты 2016 жылғы 22 сәуірден бастап afn.kz сайтынан барлық сұратулар Ұлттық Банктің интернет-ресурсына (nationalbank.kz) жіберілетіні жөнінде хабардар етеміз.

afn.kz интернет-ресурсының барлық ақпараты ҚРҰБ (nationalbank.kz) интернет-ресурсының "Қаржылық қадағалау", " Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар" және " Мұрағат" бөлімдеріне көшірілді. Қазір Сіз ҚРҰБ http://nationalbank.kz интернет-ресурсына ауысасыз.

00:10